Ms. Qing Liu 刘娴庆  Director  

Email: lxq@phei.com.cn    Tel: 8610-8825.4393   Fax: 8610-8825.4397  

Ms. Carol Xing 邢彤彤  Rights Manager  Rights Purchase  

Email: xingtt@phei.com.cn   Tel: 8610-8825.4390   Fax: 8610-8825.4397   

Ms. Elva Wang 王东霞  Rights Manager  Rights License  

Email: Elva_wang@phei.com.cn   Tel: 8610-8825.4315   Fax: 8610-8825.4397    

 

www.phei.com.cn, www.hxedu.com.cn 

Add:Huaxin Building,No.288 Jinjiacun South End of Wanshou Rd., 

Beijing,P.R.China 100036

Copyright 2011 Publishing House of Electronics Industry